نوشته شده توسط مهندس معصومی موتور

عامل اصلی تک کار کردن موتور

عامل اصلی تک کار کردن موتور

5عامل اصلی تک کار کردن موتور
عزیزان تک کار کردن موتور حتما دلیلی برای بد کار کردن موتور است.اما بد کار کردن موتور همیشه به معنی تک کار کردن آن نیست. در تعریف دقیق تر میتوان گفت تک کار کردن موتور همیشه باعث بد کار کردن موتور میشود اما بد کار کردن موتور دلایل متعددی دارد و لزوما به معنی تک کار کردن موتور نیست.

نوشته شده توسط مهندس معصومی موتور

چرا خودرو در هوای سرد بد روشن می شود ؟

چرا خودرو در هوای سرد بد روشن می شود

خودرو در هوای سرد بد روشن می شود چرا خودرو در هوای سرد بد روشن می شود ؟ خودرو در هوای سرد بد روشن می شود ! برای جلوگیری از مشکل بد روشن شدن خودرو در صبح های سرد بهتر…