آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

معنی حروف دنده‌ اتوماتیک چیست ؟
نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک و تیپ ترونیک با توجه به معنی حروف دسته دنده اتوماتیک به شرح زیر می باشد :P (پارک) :انتخاب این دنده شافت خروجی گیربکس را به طور مکانیکی قفل میکند و از حرکت اتومبیل جلوگیری میکند

معنی حروف دنده‌ اتوماتیک چیست ؟

مهندس معصومی